Den sociale virksomhed

Interview med Muhammad Yunus: Nobelprismodtager, grundlægger af Grameen Bank og ophavsmand til konceptet om mikrolån, Muhammad Yunus, præsenterer i dette interview sit begreb om den sociale virksomhed og forklarer, hvordan denne virksomhedsform kan være med til at skabe balance i det kapitalistiske system. Yunus anser den aktuelle krise som en vigtig mulighed for at nytænke hele det finansielle system fra bunden, og i denne genopbygning mener han, at den sociale virksomhed
kan og skal spille en central rolle.

1.5.2009

Af Lars Hulgaard og Peder Holm-Pedersen

Nobelprismodtager, grundlægger af Grameen Bank og ophavsmand til konceptet om mikrolån, Muhammad Yunus, præsenterer i dette interview sit begreb om den sociale virksomhed og forklarer, hvordan denne virksomhedsform kan være med til at skabe balance i det kapitalistiske system. Yunus anser den aktuelle krise som en vigtig mulighed for at nytænke hele det finansielle system fra bunden, og i denne genopbygning mener han, at den sociale virksomhed kan og skal spille en central rolle.


Hvad er en social virksomhed?

Jeg definerer en social virksomhed som en non-loss og non-profit virksomhed med et socialt sigte. Inden for dette spektrum kan igangsættes en lang række aktiviteter, der kan defineres som sociale virksomheder. Mikrolån er blot en af dem. Jeg opererer med to forskellige former for sociale virksomheder. Den ene er en non-loss og non-profit virksomhed med et socialt formål, og den anden er sådan set enhver form for virksomhed, der ejes af fattige. Grameen Bank er en social virksomhed ud fra begge definitioner. Den er ejet af bankens lånere, fattige mennesker, og den har samtidig et socialt sigte med sit virke.

Når vi taler om en non-profit og non-loss udgave af en social virksomhed betyder det, at virksomheden godt kan tjene penge. Det skal den helst. Men det overskud, der genereres, bliver ikke udbetalt til virksomhedens ejere eller investorer. Man kan som ejer og investor højest få sine investeringer betalt tilbage. Resten af overskuddet skal geninvesteres i den sociale virksomhed, således at man kan forfølge og videreudvikle de sociale mål, man har med sin virksomhed.

Forskellen mellem mikrolån og de andre sociale virksomheder er, at mikrolån er et veludviklet foretagende. Og det mest kendte eksempel. Vi har en 32-årig historie og har praktiseret det stort set over hele verden. Det virker overalt. Andre af vores sociale virksomheder befinder sig endnu på et tidligt stadie, men på et tidspunkt, når de er blevet mere udviklet, vil de også kunne implementeres over hele verden. Som eksempel kan tages en af Grameen-organisationens andre sociale virksomheder, der sørger for, at små landsbyer i Bangladesh, som ellers ikke har andre muligheder end at drikke forgiftet vand, kan få rent drikkevand. Virksomheden befinder sig endnu kun i opstartsfasen, men efter at den er blevet testet tilstrækkeligt, kan den færdigudvikles til et helstøbt koncept, der kan anvendes i andre dele af verden.

Finanskrisen og det halvfærdige kapitalistiske system


Hvorledes skal vi forstå den sociale virksomhed i forhold til det etablerede kapitalistiske system?

Min grundlæggende pointe er, at den kapitalistiske teori ikke er fuldstændigt udviklet. Jeg er ikke imod det kapitalistiske system som sådan. Det kan en masse ting, men det er kun et halvfærdigt system, der er begrænset til alene at handle om profit. Det er det eneste formål i forretningsverdenen. I en kapitalistisk verden, der bygger på en ensidig opfattelse af mennesket som værende egoistisk, findes der ingen anden måde at drive forretning på.

Men mennesket er ikke kun et éndimensionelt profithungrende menneske. Det er flerdimensionelt. Vi har selvfølgelig en egoistisk del i os, men vi har i lige så høj grad en uselvisk del i os. Den del er der bare ikke plads til i det her halvt udviklede system. Der er ingen steder på markedet, man kan gå hen og gøre noget med sin uselviske del. I den forstand prøver jeg at supplere systemet ved at inkludere og gøre plads til den uselviske del af mennesket, så man kan gå ind på markedspladsen og igangsætte sociale virksomheder uden at have profit for øje. De sociale virksomheder er lige så legitime som andre former for virksomheder og konkurrerer på de samme kapitalistiske markedspræmisser med hinanden og med traditionelle virksomheder.

Kan de to systemer ikke kombineres? Skal det være et enten eller? Kan man ikke have en profitmaksimerende virksomhed, der samtidig har et socialt formål for øje? Det er jo i hvert fald det, vi ofte ser forsøgt i disse tider med eksempelvis virksomhedernes CSR-strategier.

Det lyder jo også meget besnærende, at man både skulle kunne skabe profit og gøre godt. Og CSR er måske også nogle gange fint nok, men hvis vi virkelig vil være med til at løse nogle af verdens mange problemer, så har jeg ikke den store tiltro til CSR. Det stopper jo i sidste ende, når det ikke længere skaber profit. I den virkelige verden viser det sig også at være meget svært  at bestyre en virksomhed med to modsatrettede mål om profitmaksimering og samfundsnytte. Erfaringen viser, at jagten på profitten altid vinder i det lange løb. Tomme for tomme vil man på trods af de bedste hensigter bevæge sig i retning af profitmaksimeringen.

Det er der flere årsager til. For det første står virksomhedsledere, der skal balancere mellem disse to målsætninger, til ansvar over for dem, der ejer virksomhederne. Det er typisk aktionærer. De vil se værdien af deres investeringer vokse. Det er det, de har ansat lederen til at få til at ske.

Og selvom man med aktionærernes godkendelse skulle have vedtaget, at de to målsætninger er lige vigtige, og lederen følgelig skal prioritere dem lige højt i driften af virksomheden, vil profitten alligevel vinde i det lange løb. Alle eksisterende redskaber i erhvervslivet handler om at vurdere, hvorvidt en virksomhed maksimerer sin profit. Profit kan måles i præcise økonomiske termer. Det er nemt at fremlægge og bedømme resultaterne af bestræbelserne på at skabe profit. Derimod er det forbundet med betydelige vanskeligheder at måle, i hvilken grad man opnår de sociale mål, man har sat sig, ligesom resultaterne af ens arbejde er lang tid undervejs, fordi det handler om komplekse sociale og samfundsmæssige problemer. De økonomiske resultater har ganske enkelt nemmere ved at gøre sig gældende.

Derfor er det mere realistisk at arbejde med to adskilte modeller. Og også langt mere effektivt når det kommer til at skabe reelle sociale resultater. For når man først får taget sine profit-briller helt af, ser man på sin virksomhed og dets muligheder i et helt andet lys. Så kan du tænke klart. Hvert enkelt aspekt af virksomhedens gøren og laden vil man analysere og udvikle i lyset af de overordnede sociale målsætninger for virksomheden.

Lad os vende blikket mod den igangværende finanskrise. Den er vel forårsaget af det, du tidligere kaldte det halvfærdige kapitalistiske system?

Helt sikkert. Det løb løbsk ud i det ekstreme. Og det måtte gå den vej, da der ikke var andre måder at udfolde sig på markedspladsen til rådighed. Her gjaldt kun et: Tjen penge! Grådigheden overtog markedet og forvandlede det til et spillekasino.

Gode og sunde forretninger blev erstattet af risikofyldte handler med værdipapirer, der var totalt løsrevet fra realøkonomien. Man bevægede sig væk fra den virkelige økonomi og begyndte at opbygge luftkasteller, og en skønne dag kollapsede det hele. Det er, hvad vi kalder finansiel krise. Hvis dele af vores finans- og energisektor, samt andre nøgleaktiviteter var mere uselviske og udformet som sociale virksomheder, ville vi have et mere balanceret, modstandsdygtigt og sundt marke

Hvordan har Grameen Bank klaret finanskrisen indtil videre?

Vi er indtil videre ganske uberørte af krisen. Alle mikrolånsbanker overlever, fordi vi er tæt forbundet til realøkonomien. Når vi giver et lån på 100 dollars, omsættes de til eksempelvis kyllinger, køer eller andre virkelige ting. Der er altid noget helt konkret og materielt for enden af lånet, så vi bygger ikke luftkasteller.
Problemet for os og lånerne opstår på en indirekte måde. Den økonomiske nedsmeltning vil gradvist begynde at påvirke vores fattige lånere, der sælger kurve og andre små ting på markedet. De vil sælge mindre, fordi køberne ikke har så mange penge at købe for. Her vil følgevirkningerne af finanskrisen helt sikkert være store. Hele krisen er altså forårsaget og opbygget af rige og privilegerede mennesker, men krisens effekter og følgevirkninger vil ramme de fattige og mindre privilegerede hårdest. Et rigt menneske, som har en milliard dollars vil tabe en halv milliard på grund af krisen, men han vil stadig have en halv  milliard tilbage. De tre-fire milliarder mennesker på bunden vil derimod tabe deres arbejde og dermed hele deres eksistensgrundlag, fordi produktionsfabrikker og butikker lukker ned.

Tid til nytænkning


Ofte udlægges kriser som muligheden for en ny begyndelse. Ser du denne krise som en mulighed for, at den anden halvdel, den uselviske del og dermed de sociale virksomheder, kan udvides inden for det kapitalistiske system?

Enhver krise er også en mulighed. Dette er den værste krise i nyere tid, så den burde også være den bedste mulighed for at tage fat på og analysere de områder, som vi normalt ikke ville, så vi ikke bare vender tilbage til det samme gamle og sårbare system. Vi må se på de økonomiske og finansielle systemers fundament. Skille det hele fra hinanden og gennemgå delelementerne stykke for stykke og undersøge hvilke dele, der kan bruges, og om der er dele, som ligefrem mangler og derfor skal bygges ind. Det er her, den sociale virksomhed kan komme til at spille en vigtig rolle. At få inkluderet den sociale virksomhed i den finansielle struktur bliver en meget vigtig del i den nydesignede model for økonomien.
I dag er hele opmærksomheden rettet mod den finansielle krise, men det er kun én blandt mange kriser. Der er adskillelige kriser i gang verden over netop nu, og de er alle sammen internt forbundet. Vi har eksempelvis glemt alt om fødevarekrisen, men den står stadig på og vil blive endnu værre på grund af finanskrisen. Der er også energikrisen og klimakrisen og mange andre.

Vi må tage alle disse emner med ind i den økonomiske og finansielle tænkning, så vi i stedet for at opbygge separate løsningsmodeller kan takle det hele som én sammenhængende problematik. Og her kan den sociale virksomhed selvfølgelig spille en stor rolle, fordi den både løser sociale problemer og skaber en sund økonomi uden luftkasteller.

Det må kræve en masse gåpåmod og en masse innovativt samarbejde? Hvordan opfatter du mulighederne for, at det rent faktisk sker?

Risikoen er selvfølgelig, at vi, når krisen er overstået i denne omgang, vil glemme alt om den og blot vende hurtigst muligt tilbage til den gamle model for at tjene en masse penge, der skal kompensere for de økonomiske tab, som krisen har bragt folk. Derfor er det også nu, at tiden er inde til nytænkning og redesign. Inden vi åbner forretningen for handel igen, er vi nødt til at reparere hele bygningen fra grunden. Det er den første vigtige ting, vi må gøre. Derfra kan vi begynde at samarbejde.

Hvis den sociale virksomhed virkelig skal komme til at spille en rolle som mere end en række imponerende enkelttilfælde kræver det vel også, at der på sigt kan etableres et sammenhængende økonomisk system af sociale virksomheder. Hvorledes skal vi etablere et sådant, når vi ikke kan sammenligne og objektivere de enkelte virksomheders værdi i økonomiske termer?

En social virksomheds værdi er jo dens sociale effekt. Det er også en af de store udfordringer. Men jeg tror, det kan lykkedes. Jeg forestiller mig, præcis som du siger, at de sociale virksomheder, som vi kommer til at se et stigende antal af, vil kunne etablere et stort samlet økonomisk system som et alternativ eller supplement til det allerede eksisterende og halvudviklede økonomiske system af traditionelle profitorienterede virksomheder. Investorer skal have mulighed for at købe og sælge aktier i sociale virksomheder på en social aktiebørs. Vi skal have et Socialt Dow Indeks, der ligesom det normale, afspejler den fælles værdi af nogle af verdens største og vigtigste sociale Alle mikrolånsbanker overlever finanskrisen, fordi vi er tæt forbundet til realøkonomien. Når vi giver et lån på 100 dollars, omsættes de til eksempelvis kyllinger, køer eller andre virkelige ting. Der er altid noget helt konkret og materielt for enden af lånet, så vi bygger ikke luftkasteller. virksomheder. Og The Social Wall Street Journal vil dagligt rapportere om de seneste nyheder inden for feltet.

Men hvis det skal kunne lade sig gøre er det klart, at man skal have indført nogle klare standarder, der gør det muligt at objektivere og sammenligne de forskellige sociale virksomheders resultater ud fra nogle givne kriterier.

Før eller siden må der oprettes certificerings- og konsulentfirmaer – som selv skal være sociale virksomheder naturligvis – der kan undersøge og sige god for de påstande om de sociale goder, som de sociale virksomheder hævder, at de skaber. Når investorer giver afkald på enhver form for afkast af deres investeringer, vil de med rette insistere på konkrete garantier for, at virksomhedens sociale formål opfyldes. Det er derfor helt afgørende, at vi får udviklet institutioner og fremgangsmåder, der kan løfte den opgave. Så også i den forbindelse ligger der et stort arbejde foran os.

Behov for ny viden og økonomisk tænkning


En anden udfordring er vel også at få tilvejebragt den nødvendige viden? Aktører i en social virksomhed skal jo ikke bare vide, hvorledes man driver en normal virksomhed men også have indsigt i, hvorledes man skaber en social effekt.

Tidens økonomiske tænkning og den undervisning, der gives på business schools og universiteter i dag, forbereder og uddanner udelukkende de unge studerende til at træde ind i den traditionelle økonomiske model og arbejde i firmaer, hvor det handler om profitmaksimering. Det eneste de ved noget om, og det eneste, de er uddannet til, er at tjene penge og lave profit. Når det kommer til den sociale virksomhed, er der brug for en helt anden form for unge kandidater. De skal netop vide, hvordan man arbejder for at gøre en social forskel i menneskers liv, og hvordan man skaber et effektivt system, der kan bringe priserne ned på et niveau, så det er muligt for de fattige at betale. Og ikke mindst hvordan man kan evaluere og udvikle nogle bedømmelseskriterier for de sociale virksomheders kvalitet, effektivitet osv.

På den måde vil de gradvist udvikle sig og blive uddannet til dels at tænke i og dels at drive sociale virksomheder. Vi har simpelthen brug for et nyt fakultet, en ny uddannelsesretning. Ingen af de nuværende uddannelser kan lære os om social virksomhed, så vi har brug en ny form for MBA. En ‘social’ MBA. Et sted hvor alle tænker i denne nye ide, arbejder på at udvikle den og hele tiden forsøger at lede vores viden, teknologi og andre vigtige aktiviteter i netop dén retning. De vil arbejde med, hvordan man skaber nye sociale virksomheder, og hvordan de kan kobles sammen i stærke indbyrdes relationer. De sociale kandidater vil vide, hvordan virksomhedens aktiviteter spredes og profileres, hvordan der findes fondsmidler til dem osv.

Mennesket har inderst inde en længsel efter at udfolde sin uselviske side, men længslen kan ikke komme til udtryk i det rigide profithungrende system, vi har nu. Så snart de sociale virksomheder først er kommet godt i gang, vil de tiltrække folks opmærksomhed verden over, og de vil begynde at involvere sig aktivt med økonomiske bidrag. Når det begynder at ske, vil indskuddene ikke blot være i millioner, men i milliarder af dollars. Dette vil ske, fordi vi alle er mennesker og alle besidder en særegen broderskabsfølelse, der gør krav på at blive udfoldet, så vi sammen kan skabe en fuldstændig ny og bedre verden. Sammen vil vi kunne klare problemerne med fattigdom, sult, sygdom, miljø, børnedødelighed og konsekvenserne forbundet med de ødelæggende natur- og menneskeskabte katastrofer verden over. Indsatsen skal bare organiseres ordentligt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *