LIV, KROP OG TEKNOLOGI 1

Når vore kroppe, ja selve livet åbnes op for teknologisk intervention, forestillet eller ej, så er det selve vilkårene for den menneskelige og samfundsmæssige eksistens der interveneres i og her er der mange interesser på spil.

 • LEDER: Liv, krop og teknologi 01/05/2007
  \”Vores biologiske krop er vores skæbne\” – sådan sagde man engang. Med bioteknologien og forståelsen af det levende på det molekylære plan skulle dette være slut.
 • Det biologiske selv 01/05/2007
  Interview med Niklas Rose: Vi er blevet somatiske individer, dvs individer der i stigende grad erfarer, handler og udlægger sig selv som kroppe i en biomedicinsk diskurs. En diskurs der inspireret af systembiologien bygger på en \”overfladisk\” epistemologi, der bliver på overfladen, i modsætning til Foucaults karakteristik af det moderne episteme, hvor en række overflade ...
 • Der findes ingen ‘rigtige’ svar 01/05/2007
  Interview med Lene Koch: I interviewet Der findes ingen \’rigtige\’ etiske svar tager Lene Koch, professor ved sundhedsvidenskabeligt institut, KU, tråden op fra Nikolas Rose, idet biovidenskaberne og den nye risikovidens rolle i de mere generelle etiske strategier for selvudfoldelse diskuteres med begrebet om det informerede samtykke som akse.
 • An offer you can’t refuse 01/05/2007
  Artikel af Anne Mette Fruelund Andersen: Denne tekst påviser, hvorledes det etiske princip, der ligger til grund for begrebet om det informerede samtykke problematiseres og udfordres af bioteknologiens fremkomst med særligt fokus på mulighederne for gentestning. Fruelund Andersen, der er Ph.d.-stipendiat ved Center for Bioetik og Nanoetik, Aarhus Universitet, beskriver, hvorledes det informerede samtykke ikke alene ...
 • Bioteknologi – i spændingsfeltet mellem regulering og offentlig debat 01/05/2007
  Interview med Mette Hartlev: I dette interview lægges et juridisk perspektiv på reguleringen af bioteknologi. Mette Hartlev, der er lektor i sundhedsret ved KU, gennemgår reguleringens faser fra 1980erne til i dag, og fremhæver hvordan forskellige aktører i stadig forhandling, har ændret fokus i reguleringen fra det befrugtede æg, over den barnløse familie til de ...
 • Celler til salg – menneskets moralske dilemma 01/05/2007
  Interview med Klaus Lindgaard Høyer: Historisk set har udviklingen af det kapitalistiske marked skabt en skarp adskillelse mellem personer og ting. Denne distinktion gør os ude af stand til moralsk at kapere handel med menneskeligt arvemateriale, som hverken er det ene eller det andet. Adjunkt Claus Højer, institut for sundhedsvidenskab, Københavns Universitet fortæller i interviewet, hvordan ...
 • Er økonomien blevet biopolitisk? Eller har den altid været det? 01/05/2007
  Artikel af Lars Thorup Larsen: Er det i bioteknologien selv, vi skal finde kernen i problemet om politiseringen og kapitaliseringen af det biologiske liv – dets arvemasse, organer etc.? Eller forudsætter en nuanceret forståelse af bioteknologien snarere et historisk blik på den rationalitet, som siden oplysningstiden på forskellig vis har forbundet økonomi, politik og befolkning? Er kapitalismen ...
 • Omsorg for Modstand 01/05/2007
  Anmeldelse af Kristian Høyer Toft: Håbets Teknologi – samfundsvidenskabelige perspektiver på stamcelleforskningen i Danmark er titlen på den bog som BioCampus – et af Københavns Universitets fire tværfaglige satsningsområder-lancerede i begyndelsen af året. Bogen belyser stamcelleforskningen ud fra et tværfagligt, samfundsvidenskabeligt perspektiv og undersøger stamcelleforskningens introduktion og etablering i Danmark. I følgende anmeldelse af bogen diskuterer Kristian ...
 • Transhumanisme – Verdens farligste ide 01/05/2007
  I nærværende artikel er Francis Fukuyama, professor i international politisk økonomi ved John Hopkins School of Advanced International Studies, blevet bedt om at beskrive verdens farligste ide. Fukuyama frygter, at den eksplosive udvikling indenfor eksempelvis bioteknologi udgør en trussel mod den menneskelige essens – og dermed mod de grundlæggende lighedsidealer, som det vestlige, liberale demokrati bygger ...
 • Transhumanisme – Verdens farligste ide? 01/05/2007
  Nick Bostrom, direktør for Future of Humanity Institute ved Oxford University, giver her svar på den kritik, Francis Fukuyama retter mod transhumanismen. Bostrom problematiserer bl.a. Fukuyamas påstande om, at mennesket har en essens, at denne essens er forudsætningen for, at mennesket kan kræve lige rettigheder, og at transhumanismen vil ødelægge denne essens ved at relativere den.